Kostrzyń

Mała rzeka w województwie mazowieckim, będąca dopływem rzeki Liwiec. Długość rzeki to 44,8 kilometra. Rzeka przepływa przez tereny rolnicze, głównie ekstensywnie użytkowane łąki. W dolnym biegu koryto rzeki ma charakter naturalny, meandrujący. Dolina rzeki poza początkowym odcinkiem jest objęta ochroną w ramach sieci Natura 2000 Dolina Kostrzynia PLB140009.   

Co zaplanowano w ramach prac utrzymaniowych?

Przeprowadzone prace utrzymaniowe dotyczyły odcinka w między 35+795 – 50+780 kilometrem. Jest to górny fragment rzeki, przy czym od 45+000 kilometra prace prowadzone były na dopływie Kostrzynia spod miejscowości Olszyc. Odcinek między 35 a 43 kilometrem położony jest na terenie obszaru Natura 2000 PLB140009. Zakres prac obejmował wykaszanie ręczne i mechaniczne skarp i poboczy rzeki, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku, wydobycie kożucha roślin pływających, odmulanie mechaniczne cieku (gr. warstwy namułu 20 cm).

Nasz komentarz

Prace związane z odmulaniem prowadzone był poza obszarem Natura 2000. Na odcinku położonym w obszarze Natura 2000 prowadzono tylko koszenia. Dolina rzeki otoczona jest ekstensywnie użytkowanymi wilgotnymi łąkami stanowiącymi siedliska chronionych gatunków ptaków (derkacz, zielonka, podróżniczek, dziwonia, rybitwa czarna), dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. W planie zadań ochronnych dla obszaru wskazuję się konieczność przeciwdziałania szybkiemu odprowadzaniu wody z terenu aby zapewnić możliwie wysokie uwilgotnienie użytków zielonych. Udrażnianie rzeki poprzez usuwanie roślinności ze skarp i dna cieku przyspiesza spływ wody. Czy na etapie planowania prac  ZMIUW konsultował ich zakres i wpływ na przedmioty ochrony obszaru  Natura 2000?