Aktualności

Zakończenie projektu

Z dniem 30 września 2015 zakończył się nasz projekt "Społeczna kontrola zarządzania ekosystemami rzecznymi w Polsce". Wszystkim współpracownikom, uczestnikom i adresatom projektu chcielibyśmy podziękować za czas poświęcony wspólnej pracy, mającej na celu poprawę funkcjonowania gospodarki wodnej w Polsce.

Podsumowanie i wnioski z projektu zamieszczamy tutaj.

 

Konsultacje społeczne Planu utrzymania wód obejmujacego obszar RZGW w Warszawie

Znowelizowana ustawa Prawo wodne nakłada obowiązek tworzenia i aktualizowania co 6 lat tzw. Planów utrzymania wód. Obecnie powstają pierwszy raz te dokumenty. To, jaki przybiorą kształt, będzie miało kluczowe znaczenie dla prowadzenia prac utrzymaniowych na ciekach w kolejnych kilku latach. Czas pokaże, czy Plany usankcjonują dotychczasowe, poddawane przez przyrodników w wątpliwość, podejście do prac utrzymaniowych; czy wyznaczą nowoczesne wzorce i wskażą rozwiązania w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju i dbałością o środowisko. Uwagi CMok do obecnej wersji Planu utrzymania wód dla obszaru RZGW w Warszawie przedstawiamy tutaj.

 

Odpowiedzi KZGW na uwagi do aPGW

Na stronie internetowej dedykowanej tworzeniu aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami KZGW przedstawiło zestawienie uwag złożonych w konsultacjach społecznych oraz odpowiedzi udzielonych na te uwagi. Zestawienie odpowiedzi na uwagi CMok znajduje się tutaj.

 

Płonie torfowisko Karaska

1 września 2015 rano wybuchł pożar na torfowisku Karaska. Niestety żywioł wydostał się spod kontroli strażaków. O godz. 19 pożar obejmował już 15 hektarów torfowiska. Zagrożona spłonięciem jest powierzchnia prawie 700 hektarów. Rozprzestrzenianie się pożaru ułatwia i przyspiesza panująca susza. Bezpośrednią przyczyną pożaru jest prawdopodobnie podpalenie. Więcej

Dodatkowe obniżenie poziomu wody na torfowisku Karaska mogło być spowodowane pracami utrzymaniowymi polegającymi m.in. na pogłębieniu i udrożnieniu rzeki Piasecznicy. Na ryzyko zaistnienia szkody w środowisku na skutek tych prac zwracał uwagę CMok w piśmie do RDOŚ w styczniu 2015.

 

Wątpliwe prace utrzymaniowe w rejonie tzw. "Zakola Wawerskiego"

Zasadność pewnych prac utrzymaniowych na ciekach, szczególnie w kontekście panującej suszy, budzi zrozumiałe wątpliwości. Otrzymaliśmy informację o takich pracach w rejonie tzw. Zakola Wawerskiego od przygodnego obserwatora. Więcej

 

Dla przyrody - dla człowieka

Gospodarka wodna nie musi dzielić - taki przekaz miało, przygotowane w ramach projektu, wystąpienie Wiktora Kotowskiego na Krajowym Forum Wodnym 2015. Relację z konferencji oraz pdf prezentacji można znaleźć tutaj.

 

Konsultacje społeczne Aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami i Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Zakończyły się konsultacje społeczne dokumentów, które mają wyznaczyć ramy gospodarki wodnej w Polsce na najbliższe lata: Aktualizacje Planów Gospodarowania Wodami (aPGW; www.apgw.kzgw.gov.pl) i Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP; www.powodz.gov.pl) . Dokumenty te powinny być spójne i komplementarne, a w naszej ocenie było zupełnie inaczej - podczas gdy w PZRP zaproponowano wiele rozwiązań przeciwpowodziowych wychodzących na przeciw koncepcji zrównoważonej gospodarki wodnej, w aPGW powtórzono błędne podejście zaprezentowane wcześniej w MasterPlanach.

Uwagi CMok do Aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami i Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

 

Prezentacje z warsztatów "Praktyczne aspekty prac utrzymaniowych na rzekach Polski" dostępne na naszej stronie

Poniżej znajdą Państwo pliki pdf z prezentacjami pokazywanymi podczas warsztatów.

 

1. Wpływ regulacji i prac utrzymaniowych na ekosystemy rzeczne

(dr hab. inż. Piotr Parasiewicz, prof. Instytutu Rybactwa Śródlądowego; Katarzyna Suska, studentka SGGW)

 

2. Wpływ regulacji i prac utrzymaniowych na ciekach na ekosystemy bagienne i lądowe

(dr hab. Wiktor Kotowski, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski)

 

3. Dobre i złe praktyki w ograniczaniu ryzyka powodzi

(dr inż. Janusz Żelaziński)

 

4. Problemy i nowe wyzwaniu WZMiUW

(mgr inż. Stanisław Jędryka, Dyrektor WZMiUW w Łodzi; Jacek Hikisz, WZMiUW w Łodzi)

 

5. Narzędzia polityczne a rzeczywistość utrzymania i ochrony wód w Polsce - gdzie są interesariusze?

(dr Mateusz Grygoruk, Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych, SGGW)

 

6. Dobre praktyki w pracach utrzymaniowych – oczami przyrodników

(dr hab. Wiktor Kotowski, dr Ewa Jabłońska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski)

 

7. Studium przypadku: prace utrzymaniowe na Rabie  

(mgr Józef Jeleński, Stowarzyszenie Ab Ovo - Koordynator Projektu Tarliska Górnej Raby)

 

8. Studium przypadku: odsuwanie wałów przeciwpowodziowych na Odrze  

(Edyta Jaszczuk i Piotr Nieznański, WWF Polska)

 

Warsztaty "Praktyczne aspekty prac utrzymaniowych" zakończone

W warsztatach Praktyczne aspekty prac utrzymaniowych na rzekach Polski wzięło udział 68 osób. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzajemną życzliwość i rzeczową dyskusję. Prezentacje z warsztatów znajdą się wkrótce na naszej stronie.

 

W warsztatach wzięli udział pracownicy następujących instytucji (w kolejności alfabetycznej):

Biebrzański Park Narodowy

Centrum Ochrony Mokradeł

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Gmina Dębe Wielkie

Instytut Rybactwa Śródlądowego

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Klub Przyrodników

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Pracownia Badań Środowiskowych ACER

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Stowarzyszenie Ab Ovo

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

WWF Polska

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

 

Warsztaty - Praktyczne aspekty prac utrzymaniowych na rzekach Polski – nowe wyzwania, nowe perspektywy

W dniach 19-20 maja 2015 zapraszamy na warsztaty, których celem jest otwarcie dialogu pomiędzy pracownikami urzędów melioracji, inspektoratów ochrony przyrody, naukowcami, przyrodnikami i innymi zainteresowanymi. Chcemy umożliwić spotkanie i dyskusję, przyjrzeć się nowym wyzwaniom gospodarki wodnej i poszukać kompromisów. Celem jest stworzenie podstawy wdrożenia nowoczesnych metod utrzymania rzek, prowadzących do bardziej efektywnego zarządzania i ochrony zasobów wodnych. Uczestnicy będą mieli okazje wymienić się poglądami i rozważyć możliwości współpracy. Praktyczne zajęcia terenowe dadzą okazję do demonstracji problematyki i dyskusji nad rozwiązaniami.

Warsztaty odbywają się przy okazji obchodzonego 21 maja Światowego Dnia Migracji Ryb.

 

2015 r. – najwyższy czas zadbać o wody

Klub Przyrodników we współpracy z WWF Polska organizują w dniach 13-14 marca 2015 r. warsztaty adresowane do przyrodników mających chęć i ambicję starania się o ochronę przyrody wód (szczególnie zajmujących się rzekami), w tym wpływania na gospodarkę wodną i sposób zarządzania wodami.

Informacja o warsztatach.

 

Rozbiórka wałów przeciwpowodziowych jako ochrona przed powodzią!

W naszym dziale Dobre przykłady zamieściliśmy informację o rozpoczętym właśnie ważnym projekcie z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, dzięki któremu odtworzone zostaną naturalne tereny zalewowe. Zachęcamy do lektury!

 

Konsultacje społeczne aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego dokumentu. Ubolewamy, że problem wpływu prac utrzymaniowych na stan ekologiczny cieków nie został uwzględniony w przygotowanych dokumentach. Złożone w ramach konsultacji uwagi znajdują się tutaj.

 

Światowy Dzień Mokradeł 2015

W przeddzień rocznicy podpisania Konwencji Ramsarskiej, czyli 1 lutego (niedziela), Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł w ramach projektu rzecznego, przy wsparciu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, zapraszają na spotkanie z okazji Światowego Dnia Mokradeł. Tegoroczny temat przewodni brzmi: Mokradła a nasza przyszłość - zacznij działać!

W Europie, w tym w Polsce, dwa najszybciej zmieniające się typy mokradeł to rzeki i torfowiska. Obchody Światowego Dnia Mokradeł na Wydziale Biologii poświęcone będą właśnie tym dwóm typom ekosystemów. W ramach spotkania przedstawiony zostanie m.in. problem degradacji cieków w wyniku prowadzonych na nich prac utrzymaniowych.

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Biologii UW, ul. Miecznikowa 1. Rozpoczęcie o godzinie 11.00.

Tutaj znajduje się plakat zapraszający na spotkanie i informujący o programie.

 

Postępy w realizacji projektu

Prezentujemy raport z działań przeprowadzonych na terenie województw mazowieckiego i świętokrzyskiego w pierwszym półroczu trwania projektu.

Raport z prac terenowych podjętych w ramach projektu

 

Ratujmy Wilgę!

Wilga - niewielka rzeka, płynąca przez południowo-wschodnie Mazowsze. W większości biegu nigdy nie została uregulowana, płynie wśród łąk i lasów silnie meandrując, tworzy korytarz ekologiczny i siedlisko dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dzikie zarośla i podmokłe łąki stanowią także doskonały bufor dla wód opadowych, spowalniając spływ do koryta rzeki i ograniczając powstawanie powodzi. Niestety, w najbliższym czasie ten stan może się zmienić, w środkowym biegu rzeki, powyżej Garwolina, planowane są dość duże inwestycje, które nieodwracalnie zniszczą znaczną część ekosystemu, tym samym przyspieszając spływ wody do rzeki i dalej, do Wisły.

Wilga to jedna z wielu rzek w kraju, które w planach zarządców (WZMiUW i RZGW) zostały przeznaczone do przegrodzenia zaporami, pogłębiania czy regulacji. Motywacją do tego typu działań jest najczęściej "poprawa stosunków wodnych" lub "ochrona przeciwpowodziowa". Niestety, najczęściej nie zostały rozpatrzone rozwiązania mniej szkodliwe dla środowiska, a teoretyczna poprawa bezpieczeństwa powodziowego czy stosunków wodnych niekoniecznie musi zostać osiągnięta. CMok stara się wskazywać te rzeki, w przypadku których planowane prace nie przyniosą korzyści dla rolnictwa, nie poprawią bezpieczeństwa powodziowego, a jedynie pogorszą stan środowiska.

Prawdopodobnie tak jest w przypadku Wilgi - dlatego, aby poza jej wartością przyrodniczą pokazać społeczeństwu piękno tej rzeki i otaczających ją terenów, zgłosiliśmy ją do konkursu "Rzeka Roku" organizowanego przez Klub Gaja. Wilga została finalistką konkursu, głosowanie na rzeki odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.rzekaroku.pl .

Serdecznie zapraszamy do głosowania. Poprzez wzbudzenie zainteresowania Wilgą chcemy pokazać Samorządowi i zarządcom rzeki, że stanowi ona nie tylko odbiornik wód opadowych, że jej piękno oraz przyrodniczy i turystyczny potencjał też są ogromną wartością. Zmiana sposobu patrzenia na rzekę, być może, spowoduje zmianę decyzji mogących bezpowrotnie zniszczyć ten zakątek Mazowsza.

 

Rzeka Wilga w finale konkursu "Rzeka roku"

Szanowni Państwo

Rzeka Wilga jest jedną z najpiękniejszych rzek Mazowsza. W związku z planowanymi na niej inwestycjami ( zbiornik retencyjny, piętrzenie w Garwolinie, prace utrzymaniowe) może zostać w najbliższym czasie mocno przekształcona. Chcieliśmy żeby uroda tej małej rzeki została doceniona przez większe grono ludzi - dlatego zgłosiliśmy ją do konkursu Rzeka Roku organizowanego przez klub Gaja. Miło nam poinformować, że nasza kandydatka znalazła się w gronie jedenastu finalistek. W najbliższym czasie opublikujemy obszerny materiał o tej rzece - mając nadzieję że stanie się także dla Państwa jedną z ulubionych i wartych ochrony, bo jak powiedział jeden z jurorów konkursu, Marek Szymański („Wędkarski Świat”):

"W tegorocznych zgłoszeniach widać tęsknotę, zarówno zgłaszających jak i jurorów do rzek prawie naturalnych, nie sponiewieranych przez regulacje i zabudowę hydrotechniczną - rzek, które dzięki swojej naturalności mocno i dobrze wpisane są w dni powszednie i święta ludzi nad nimi mieszkających. Konkurs pokazuje, że nie chcemy „uporządkowanych” cieków wpuszczonych w kanał i jak ryba wody coraz bardziej potrzebujemy zapachu narwiańskich torfowisk, bużańskiego błotka po wiosennej dużej wodzie i ciężkiego powietrza z bagien nad górną Słupią."

Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie Klubu Gaja:

http://www.zaadoptujrzeke.pl/pl/konkursy/konkursy/rzeka-roku/rzeka-roku-2014

 

Konsultacje Masterplanów dla dorzecza Wisły i Odry - stanowisko CMok

Szanowni Państwo

Centrum Ochrony Mokradeł wzięło udział w konsultacjach społecznych dla Masterplanów dorzeczy Odry i Wisły. Przesłany do KZGW dokument można pobrać tutaj. Aktualnie rozpoczęła się druga tura konsultacji. Każdy obywatel może przesłać KZGW swoje uwagi za pośrednictwem strony internetowej - do czego gorąco Państwa zachęcamy. Masterplany i formularz do konsultacji można znaleźć tutaj: http://www.masterplany.kzgw.gov.pl/pl/


Uwagi złożone przez Cmok w drugiej turze konsultacji znajdują się tutaj.

 

Wieści znad rzeki - Węgierka

W zakładce " Inwestycje niszczące rzeki" znajdziecie Państwo opis aktualnego stanu rzeki Węgierki (dopływ Orzyca), płynącej przez północną część województwa mazowieckiego. Jest to pierwsza część relacji znad tej małej ale (jeszcze) miejscami bardzo urokliwej rzeki. Zapraszamy do lektury.

 

Warsztaty w Białymstoku

Szanowni Państwo,
w dniach 05-06.06.2014 Nasza Natura oraz CMok organizują wspólne spotkanie poświęcone ochronie rzek oraz ocenie działań prowadzonych na rzekach w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego,
mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz łódzkiego. Spotkanie odbędzie się w centrum konferencyjnym Astoria w Białymstoku. Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt mailowy. Szczegółowy program - kliknij tutaj